กำลังดูไอเท็ม

#505: Blue Potion

รหัสไอเท็ม 505 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Blue_Potion ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Blue Potion ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 5,000 หนักน้ำ 15
ราคาขาย 2,500 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ None
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ All Jobs
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Blue Potion Dropped By

Monster ID Monster Name Blue Potion Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1046 MVP! Doppelganger 60% 72 Demon Level 3 ความมืด
1583 MVP! Tao Gunka 60% 70 Demon Level 3 ทั่วไป
1964 Nightmare 20% 30 Brute Level 3 วิญญาณ
1370 Succubus 10% 85 Demon Level 3 ความมืด
1716 Acidus 1.5% 76 Dragon Level 2 ลม
1198 Dark Priest 1% 79 Demon Level 4 Undead
1061 Nightmare 1% 49 Demon Level 3 วิญญาณ
1313 Mobster 0.6% 61 Demi-Human Level 1 ทั่วไป
1281 Sage Worm 0.4% 43 Brute Level 3 ทั่วไป
1300 Caterpillar 0.12% 64 Insect Level 1 ดิน
1379 Nightmare Terror 0.1% 78 Demon Level 3 ความมืด

Page generated in 0.42738 second(s). Number of queries executed: 12.