กำลังดูไอเท็ม

#508: Yellow Herb

รหัสไอเท็ม 508 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Yellow_Herb ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Yellow Herb ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 40 หนักน้ำ 5
ราคาขาย 20 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ None
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ All Jobs
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Yellow Herb Dropped By

Monster ID Monster Name Yellow Herb Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1081 Yellow Plant 55% 1 Plant Level 1 ดิน
1391 Galapago 35% 61 Brute Level 1 ดิน
1372 Goat 25% 69 Brute Level 3 ไฟ
1316 Solider 21% 70 Brute Level 2 ดิน
1718 Novus 20% 43 Dragon Level 1 ทั่วไป
1375 The Paper 18% 56 Formless Level 3 ทั่วไป
1376 Harpy 15% 70 Demon Level 3 ลม
1878 Shining Plant 15% 1 Plant Level 1 แสงสว่าง
1250 Chepet 13% 42 Demi-Human Level 1 ไฟ
1315 Assaulter 12.8% 71 Demi-Human Level 2 ลม
1188 Bongun 12.5% 32 Undead Level 1 Undead
1131 Joker 10% 57 Demi-Human Level 4 ลม
1083 Shining Plant 10% 1 Plant Level 1 แสงสว่าง
1309 Gajomart 8.7% 63 Formless Level 4 ไฟ
1376 Harpy 8% 70 Demon Level 3 ลม
1290 Skeleton General 8% 73 Undead Level 1 Undead
1322 Spring Rabbit 8% 58 Brute Level 2 ดิน
1297 Ancient Mummy 6.5% 64 Undead Level 2 Undead
1299 Goblin Leader 6.5% 64 Demi-Human Level 1 ลม
1077 Poison Spore 5.5% 19 Plant Level 1 พิษ
1300 Caterpillar 5% 64 Insect Level 1 ดิน
1277 Greatest General 2.5% 40 Formless Level 2 ไฟ
1124 Goblin 2.2% 24 Demi-Human Level 1 พิษ
1266 Aster 2% 18 Fish Level 1 ดิน
1019 Peco Peco 2% 19 Brute Level 1 ไฟ
1001 Scorpion 2% 24 Insect Level 1 ไฟ
1057 Yoyo 2% 21 Brute Level 1 ดิน
1030 Anacondaq 1.5% 23 Brute Level 1 พิษ
1234 Yoyo 1.3% 19 Brute Level 1 ดิน
1134 Kobold 1% 31 Demi-Human Level 2 พิษ
1135 Kobold 1% 31 Demi-Human Level 2 ไฟ
2073 Toucan 1% 70 Brute Level 2 ลม
1177 Zenorc 1% 31 Demi-Human Level 1 ความมืด
1054 Thief Bug Male 0.9% 19 Insect Level 1 ความมืด
1024 Wormtail 0.7% 14 Plant Level 1 ดิน
1403 Firelock Soldier 0.4% 47 Undead Level 2 Undead

Page generated in 0.44541 second(s). Number of queries executed: 12.