ประกาศฟอรั่ม: กฏและข้อบังคับการใช้พื้นที่ร่วมกัน
1. ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการกระทำผิดกฏหมาย
2. ข้อมูลทุกอย่างที่ท่านให้มา ถือเป็นข้อมูลที่ท่านให้มาโดยถูกต้องและเป็นจริง
3. ทีมงานไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญหายของข้อมูล หรือการโกง หรือการใช้ผลประโยชน์ทางใดทางหนึ่งให้เกิดความเสียหายใดๆ
4. ดุลพินิจทีมงานถือเป็นสิ่นสุด ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ทีมงานมีสิทธิ์ เพิ่ม ลบ แก้ไข ดัดแปลง หรือใช้ประโยชน์กับข้อมูลของท่าน หรือข้อมูลใดๆ ในพื้นที่ได้
5. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ หรือเพิ่มเงื่อนไขในข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรืออัพเดท หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า